Видання ННЦ ІАЕ

24 14_prohnoz_liutyi_tyt


Викладено матеріали прогнозу обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та розрахунок вартості валової продукції сільського господарства України у 2024 році.

Наведено порівняння прогнозних показників 2024 року з досягнутими обсягами виробництва у передвоєнні роки.

Розраховано на керівників і фахівців державних і регіональних органів управління агропромисловим розвитком, сільськогосподарських підприємств, господарських об’єднань, громадських організацій, науковців, експертів.

Може бути використаний при плануванні виробництва та суми витрат на нього, визначенні можливих обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту й імпорту, формуванні цін, а також для оцінки перспектив розвитку аграрного бізнесу у воєнний та повоєнний час.

 

perelik 2023

   

23 16_metod_rekom_scho_pori_tyt


Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання прикладної тематики відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» у період 2021–2023 р.р. «Методичні засади формування програм соціально-економічного розвитку сільських громад і територій на основі цифровізації» (номер державної реєстрації 0121U10861).

Виявлено неузгодженості законодавчої та нормативно-правової бази щодо вимог розроблення документів з планування розвитку регіонів і територіальних громад. Обґрунтовано організаційно-методичні засади формування системи планувальних документів на рівні територіальних громад щодо узгодження тактичних цілей. Запропоновано удосконалити ієрархію програмних документів (сталого (на зміну соціально-економічного) розвитку, інвестиційних та цільових програм) на рівні територіальних громад, порядок їх розроблення в планувальному циклі та шляхи реалізації, в тому числі через бюджети участі з використанням платформ електронної демократії.

 

 

23 02_storozhuk_tyt


У виданні до 100-річного ювілею висвітлено найважливіші етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну, адміністративну і громадську діяльність Олександра Олексійовича Сторожука – члена-кореспондента ВАСГНІЛ, доктора економічних наук, професора, визначного вченого еконо-міста-аграрника, відомого організатора науково-дослідних робіт з проблем аграрної економіки, талановитого педагога, знаного в Україні та за її межами. Потужний науковий потенціал вченого реалізувався у фундаментальних працях в галузі економіки зернового господарства; дослідженні процесів формування товарно-грошових відносин у сільському господарстві, зокрема теоретичні та прикладні питання переходу від трудодня до гарантованої грошової оплати праці в колгоспах; обґрунтуванні методичних засад визначення собі-вартості сільськогосподарської продукції і шляхів її зниження; методології системи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію та формування її рентабельності, регулювання міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі. Справу вчителя продовжують численні його учні й послідовники, втілюючи в реальність його ідеї та новаторські проєкти.

 

   

23 06_upra_zovn_derz_borh_tyt


ISBN 978-966-669-588-1

Розкрито сутність зовнішнього державного боргу у системі фінансово-економічних відносин. Запропоновано основні засади формування і реалізації політики управління зовнішнім державним боргом. Проаналізовано макроекономічні детермінанти формування політики управління зовнішнім державним боргом в умовах трансформації економіки. Здійснено комплексну оцінку структури і динаміки зовнішнього державного боргу України. Удосконалено методичні засади стратегування у сфері зовнішньоборгової державної політики. Удосконалено інституційні засади децентралізованого управління зовнішнім державним боргом. Розроблено методичний підхід до аналізу стану інституційної автономії боргового агентства. Обґрунтовано стратегічні напрями управління ризиками зовнішніх державних запозичень з використанням похідних фінансових інструментів.

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

 

23 12_rozv_ferm_hosp_u_tyt


ISBN 978-966-669-589-8

Охарактеризовано організаційно-економічні тенденції розвитку фермерських господарств в сучасних умовах функціонування аграрного сектору економіки України. Розкрито організаційно-інституційні засади розвитку фермерства; роль особистих селянських господарств у становленні ферм сімейного типу та забезпеченні зайнятості населення. Означено: сучасні практики посилення ролі селянських господарств у продовольчому забезпеченні населення; соціально-економічний та інституційний потенціал фермерських господарств у реалізації Цілей сталого розвитку, а також розвитку сільських територій, враховуючи умови воєнного часту і пріоритети у повоєнному відновленні економіки.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

 

   

23 12_torh_agro_prod_mizh_tit


ISBN 978-966-669-593-5

Висвітлено результати торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та Європейським Союзом в умовах російської військової агресії, розпочатої з 2014 року. Розкрито основні аспекти європейської інтеграції України та розвиток торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами ЄС. Розглянуто динаміку торгівлі, географію, товарну структуру та основні країни ЄС, які експортували українську агропродовольчу продукцію та імпортували харчові продукти в Україну до та під час повномасштабного вторгнення.

Розраховано на науковців та педагогічних працівників, управлінців органів державної влади й органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, молодих вчених і студентів, а також на всіх, хто цікавиться зовнішньоекономічною діяльністю в агропродовольчому секторі в умовах інтеграції України до Європейського Союзу.

 

23 49_meto_pidh_do_rozr


Метою цього видання є надання практичної допомоги сімейним фермерським господарствам, які долучаються до сільськогосподарської діяльності, або мають намір створити сімейне фермерське господарство після закінчення воєнних дій. Наведено основні теоретичні та практичні положення щодо розробки бізнес-планів з обґрунтуванням його сутності, потрібності, необхідності і корисності. Визначені джерела інформації, структура та підходи до аналізу ринку даної продукції і конкуренції. Подані описи моделей ціноутворення, виробничого, маркетингового, фінансового планів та оцінка ризиків.

Може бути використано крім безпосередніх керівників сімейних фермерських господарств, фахівцями місцевих і державних органів влади, сільськогосподарськими дорадчими службами, викладачами, аспірантами та студентами навчальних закладів, а також громадськими організаціями.

 

   

23 44_ener_ukra_ta_v


ISBN 978-966-669-585-0

Розглядаються проблеми енергетичної безпеки в умовах зростання світових цін на викопні енергоресурси, а також військових дій на території нашої держави, у наслідок яких змінилися глобальні моделі торгівлі, виробництва та споживання. Науково-практичний інтерес представляє розгляд біоенергетики в контексті закону збереження і перетворення енергії, заперечення щодо неправомірності вживання терміну відновлювальності енергії на планеті Земля, яке правомірно лише для Всесвіту, системний аналіз динаміки споживання та виробництва енергоресурсів у світі та Україні, аналіз тенденцій виробництва основних видів біопалива (біодизель, біоетанол тощо), досвід його виробництва в країнах світу, формування ринку рідкого біопалива, законодавчо-нормативного забезпечення з регулювання виробництва та використання.

Розраховано на працівників сфери управління АПК України, керівників і спеціалістів аграрних підприємств, науковців, викладачів і студентів.

 

 

23 08_zain_sils_nase_ukra_tyt


ISBN 978-966-669-591-14

В монографії удосконалено науково-методичні основи дослідження зайнятості сільського населення в Україні в частині визначення чинників, що впливають на рівень зайнятості. Отримали подальшого розвитку методичні підходи до кількісного аналізу впливу чинників, а саме з використанням економіко-математичної моделі здійснено оцінювання ступеня впливу соціально-демографічних та економічних чинників на кількість зайнятих в сільському господарстві України. Оцінено вплив обмежувальних карантинних заходів 2020–2021 рр., пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19, на ринок праці сільської місцевості, рівень зайнятості та масштаби бідності сільського населення. Окреслено стратегічні напрями мінімізації ризиків сільського населення у сфері соціально-трудових відносин та розроблено організаційно-економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в Україні шляхом вжиття правових, інституційних, галузевих, економічних, інвестиційно-інноваційних, підприємницьких та інших заходів.

Монографія призначена для науковців, науково-педагогічних працівників, державних службовців, аспірантів, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості сільського населення.

 

   

Сторінка 1 з 35

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>