Видання ННЦ ІАЕ

2020 4_och_pok_sob_pro

55 грн.

Очікувані показники собівартості продукції, її дохідності та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України у 2019 році: методика і розрахунки (грудень 2019 року) / [Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.]; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2019. 76 с.

Викладено методику прогнозу собівартості продукції, її дохідності, прибутковості та рентабельності в сільськогосподарських підприємствах України, що звітуються перед Держстатом за формою №50-сг. Проведено розрахунки прогнозу очікуваних вказаних показників у 2019 р. з урахуванням стану збирання сільськогосподарських культур за даними Державної служби статистики України на 1 листопада 2019 р., стану тваринництва (ф. № 24-сг) та реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (форма № 21-заг) за 10 місяців 2019 року.

За пропонованою методикою такі розрахунки можна здійснювати в регіонах і адміністративних районах України та безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах.

Може бути використана в аграрних управлінських структурах на державному, регіональному, районному рівнях та сільськогосподарських підприємствах, у навчальному процесі у вищих аграрних навчальних закладах.

 

19 56_vyr_sil_pro_v

29 грн.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2019 році.

Порівняно очікувані у 2019 р. показники з досягнутими за 2015-2018 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

   

19 ___str_roz_sil_hos


Висвітлено теоретичні та прикладні засади розвитку економіки України та інших країн в умовах нових стратегічних напрямків та пріоритетів. Матеріали розраховані на наукових працівників, професорсько-викладацький контингент вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, широкий загал читачів.

 

2020 ana_pok_inv_pry


На сучасному етапі розвитку економіки України виникла об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує стабільне зростання, соціальний ефект, збалансованість макроструктури тощо. Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, що обумовлює залучення підприємством інвестицій. Рівень інвестиційної привабливості підприємства визначається на підставі значень показників, які з різних боків характеризують перспективи його розвитку, фінансово-господарську діяльність, систему маркетингу, систему менеджменту та інше. На сучасному етапі розвитку теорії інвестування розроблені й застосовуються різні підходи до визначення інвестиційної привабливості підприємства відповідно тільки до однієї заздалегідь установленої мети інвестування. У зв’язку з різними підходами з позиції різних цілей особливої актуальності набуває дослідження цієї проблеми, її забезпечення теоретичною базою і методичними рекомендаціями.

   

19 50_svi_dos_ryn_obi

116 грн.

Висвітлено особливості розвитку земельних відносин в окремих країнах світу. Розкрито основні інструменти регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення та ключові цілі земельної політики в різних країнах світу. Охарактеризовано мету створення і основні завдання спеціалізованих інституцій (агенцій), на які покладено функції з регулювання земельних відносин.

Дане видання є продовженням дослідження, яке розширює і доповнює попереднє «Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2019. 80 с.».

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, спеціалістів аграрного сектора, представників громадських галузевих об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

19 39_pro_vyr_mol_v

500 грн.

Викладено методичні підходи до прогнозування обсягів виробництва молока в Україні з обґрунтуванням необхідності виділення окремих груп господарств з різним поголів’ям корів. Проведено розрахунки обсягів виробництва молока у різних групах на період до 2030 р. та наведено аналогічні довгострокові прогнози виробництва молока в Україні провідних світових організацій.

Для органів державної влади, працівників різного рівня управління агропродовольчого сектору, аграрних товаровиробників, науковців, аспірантів та студентів.

   

19 40_kap_nat_bah_ukr

41 грн.

У науковій доповіді розкрито питання вартості земель сільськогосподарського призначення як складової національного багатства України. Запропонований інструментарій капіталізації земельних активів для покращення іміджу України у світовій статистиці та запобігання спекуляцій землею. Оцінено ризики і наслідки вільного ринку земель сільськогосподарського призначення за різних моделей аграрного устрою.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

 

Ots nas_zmi_por

50 грн.

Наведено результати комплексної оцінки економічних наслідків зміни режиму справляння податку на додану вартість при здійсненні операцій із експорту соєвих бобів. Узагальнено вплив такої податкової новації на діяльність учасників ринку соєвих бобів та продуктів їх переробки за результатами закінчення першого маркетингового року після її запровадження. Охарактеризовано наслідки зміни порядку оподаткування ПДВ операцій із експорту соєвих бобів, зокрема в частині впливу на обсяги доданої вартості, що формується всередині країни. Здійснено оцінку впливу аналізованої податкової новації на економічну ефективність діяльності виробників сої. Охарактеризовано економічні ефекти, зумовлені зміною режиму справляння ПДВ при експорті соєвих бобів. Здійснено прогноз перспектив запровадження відповідної податкової новації для ринку ріпаку, яке планується із 01.01.2020.

Розрахована на спеціалістів сільського господарства, представників центральних органів виконавчої влади, що формують політику фінансового регулювання аграрного ринку, зокрема частині розвитку ринку насіння олійних культур та продуктів його переробки, експертів аграрного ринку, представників наукової спільноти та всіх, хто цікавиться питаннями застосування фінансових регуляторів розвитку аграрного ринку.

   

19 35_per_for_orh_hos

150 грн.

Матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені перспективним формам організації господарської діяльності на селі. Висвітлено теоретичні засади й організаційно-економічні умови господарювання, означено параметри ефективних моделей аграрного підприємництва в контексті вимог щодо збалансованого сільського розвитку, дії режиму зони вільної торгівлі з ЄС, та глобалізації агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, органів місцевого самоврядування.

Збережено авторську орфографію, пунктуацію і стилістику.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

 

19 917_prof_boh_ole_and


Бугуцький Олексій Андрійович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1955-2000 роки. / НААН, ННСГБ, ННЦ «Ін-т аграр. економіки»; уклад. Ю. І. Павлушко, В. А. Вергунов, С. Д. Коваленко, Л. А. Кириленко, В. М. Чопенко, Г. І. Саблук, О. В. Самофал, Л.В. Грабовська ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ, ст. Ю. О. Лупенко. - К. : ЦП «Компринт», 2019. - 210 с; іл.- 25 с: портр. - (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 73).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність О. А. Бугуцького — доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, фундатора наукової школи досліджень економіки сільськогосподарської праці. Ним виконано дослідження з проблем ефективності та оплати аграрної праці, оптимізації затрат живої та уречевленої праці, трудомісткості сільськогосподарської продукції, формування і розвитку ринку праці в аграрній сфері, соціального розвитку села.

   

Сторінка 1 з 23

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>